Algemene voorwaarden
NeBe Internetuitgeverij

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NeBe Internetuitgeverij zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34243385 en zijn via internet te raadplegen, zie: www.aantrekkingskracht.nl/voorwaarden.php

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk (brief of e-mail) worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van NeBe Internetuitgeverij worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door NeBe Internetuitgeverij ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van NeBe Internetuitgeverij zijn vrijblijvend en NeBe Internetuitgeverij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NeBe Internetuitgeverij. NeBe Internetuitgeverij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NeBe Internetuitgeverij dit mee binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 De producten en diensten worden aangeboden onder de vermelding van de leeftijdsclassificatie van minstens zestien (16) jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk (brief of e-mail) overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaande de levering, tenzij anders schriftelijk (brief of e-mail) overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van NeBe Internetuitgeverij.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is NeBe Internetuitgeverij gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door NeBe Internetuitgeverij.

Artikel 4. Levering

4.1 De door NeBe Internetuitgeverij opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten en diensten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan NeBe Internetuitgeverij verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door NeBe Internetuitgeverij geleverde producten en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u NeBe Internetuitgeverij daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (brief of e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft NeBe Internetuitgeverij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product of dienst om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen honderdeen (101) kalenderdagen na aflevering aan NeBe Internetuitgeverij te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Indien dat de afgenomen elektronische producten of diensten niet aan de verwachtingen beantwoorden, heeft u het recht om binnen hondereneen (101) kalenderdagen na aflevering de factuurwaarde terug te vragen van NeBe Internetuitgeverij nadat u de elektronische producten of diensten heeft verwijderd van de computer of ander opslagsysteem.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en NeBe Internetuitgeverij, dan wel tussen NeBe Internetuitgeverij en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en NeBe Internetuitgeverij, is NeBe Internetuitgeverij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van NeBe Internetuitgeverij.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NeBe Internetuitgeverij in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk (brief of e-mail) mee te delen en zulks zonder dat NeBe Internetuitgeverij gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NeBe Internetuitgeverij kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan NeBe Internetuitgeverij schriftelijk (brief of e-mail) opgave doet van een adres, is NeBe Internetuitgeverij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan NeBe Internetuitgeverij schriftelijk (brief of e-mail) opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door NeBe Internetuitgeverij gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NeBe Internetuitgeverij deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met NeBe Internetuitgeverij in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NeBe Internetuitgeverij vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 NeBe Internetuitgeverij is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.